Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechocinku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zgromadzeniem Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechocinku jest Burmistrz Miasta Ciechocinka.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania ich obowiązków,
 2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 3. zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
 4. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty,
 5. emisja obligacji,
 6. zatwierdzenie zasad zbycia udziałów,
 7. tworzenie funduszy celowych i specjalnych,
 8. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 10. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 11. zwrot dopłat,
 12. decydowanie o połączeniu z inną spółką lub rozwiązaniu, likwidacji Spółki,
 13. decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych,
 14. powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 umowy — Spółki oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia,
 15. uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub wspólników.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-03-01 10:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-27 10:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8405
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-27 10:45:14